Právne normy a legislatíva

  • Zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – od 1.9.2007
    Deratizácia, Dezinsekcia a dezinfekcia je dôležitou časťou tohto zákona a je v ňom zakotvená pod novým výrazovým spojením: dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov.
  • Nariadenie vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
  • Zákon NR SR č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
    Tento zákon ustanovuje podmienky oznamovania, klasifikácie, testovania, označovania, balenia, dovozu a vývozu chemických látok a chemických prípravkov, práva a povinnosti podnikateľov, ako aj orgánov štátnej správy.

Nezabudnite si splniť zákonom stanovenú podmienku na výkon deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie.